Koleżanki i koledzy!

Rok akademicki 2019/2020 zapisze się w naszej, studenckiej pamięci jako rok niezwykły. Zwłaszcza wyjątkowy okazał się dla osób, które kończyły pewien etap swojej edukacji. Z tego powodu zapraszamy wszystkie osoby, które obroniły rozprawę doktorską albo pracę dyplomową wieńczącą studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie do wzięcia udziału w konkursie.

Jako reprezentanci studentów zdajemy sobie sprawę jak ważny jest odpowiedni rozwój naukowy - zwłaszcza w niezwykłych warunkach obron prowadzonych zdalnie czy utrudnionego dostępu do infrastruktury uczelni warto wyróżnić najlepsze prace. Jeśli pisaliście o innowacyjnych rozwiązaniach wdrażanych do gospodarki, nauce na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym) lub edukacji, nauce czy szkolnictwie wyższym to do 1 listopada możecie wysłać formularz zgłoszeniowy. Kapituła konkursowa na czele której stoi prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypuje laureatów, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zachęcam do zgłoszeń i życzę powodzenia!

Dominik Leżański

Przewodniczący Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

O konkursie

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Zachęcamy osoby, które w tym roku się obroniły, do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodzone zostaną prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego

Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą: 4 000 zł (I miejsce), 3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce), za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce), 5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce). Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 1 listopada 2020 r.

Wyniki konkursu

Edukacja, nauka i szkolnictwo wyższe:

rozprawa doktorska

I miejsce - Tamara Walczak – Kozłowska, Uniwersytet Gdański, "Funkcjonowanie mechanizmów uwagi jako predyktor gotowości szkolnej dzieci urodzonych bardzo przedwcześnie."

II miejsce - Anna Baka, Uniwersytet Wrocławski, “Konstruowanie tożsamości w oparciu o mity na przykładzie subkultury metalowej: w stronę teorii kognitywnej”

III miejsce - Kamil Kleszczyński, Uniwersytet Zielonogórski, “Filozoficzne aspekty grywalizacji”

praca wieńcząca studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie

I miejsce - Emilia Gołębiowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, “Wypalenie zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”

II miejsce - Marta Ryduchowska, Uniwersytet Gdański, “Przemoc w liceum ogólnokształcącym w narracjach jego absolwentów”

III miejsce - Ewelina Czarnocka, Akademia Pedagogika Specjalnej w Warszawie, “Zakres pomocy postpenitencjarnej udzielanej osobom opuszczającym jednostki penitencjarne”

praca wieńcząca studia I stopnia

I miejsce - Krzysztof Kutwa, Uniwersytet Warszawski, “Praca po studiach - zależność między ukończonymi studiami a aktywnością zawodową”

II miejsce - Adam Bajguz, Politechnika Białostocka, “Komputerowa gra ekonomiczna poruszająca tematykę ekologiczną”

III miejsce - Natalia Lewandowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, “Wpływ Brexitu na finansowanie szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii”

Innowacje wdrażane do gospodarki

rozprawa doktorska

I miejsce - Patrycja Suchorska-Woźniak, Politechnika Wrocławska, “Czujniki rezystancyjne do detekcji wybranych markerów halitozy”

II miejsce - Anna Sobiepanek, Politechnika Warszawska, “Application of label-free methods in the diagnostics and prognostics of metastatic melanoma”

III miejsce - Grzegorz Bury, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, “Precise orbit determination of GNSS satellites using microwave and laser ranging data”

praca wieńcząca studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie

I miejsce - Katarzyna Białas, Politechnika Wrocławska, “Study of the possibilities of controlling a mobile application using the NeuroSky MindWave brain-computer interface”

II miejsce - Martyna Krzywda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, “Chemoenzymatyczna synteza dihydrochalkonów o interesujących smakach”

III miejsce - Maciej Sobczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, “Synteza i charakterystyka aerożeli“

praca wieńcząca studia I stopnia

I miejsce - Katarzyna Tutaj, Politechnika Warszawska, “Reakcje metanu i dwutlenki węgla w układzie plazmowym i plazmowo-katalitycznym”

II miejsce - Agnieszka Rosołowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, “Ekologiczny materiał jako zamiennik tworzyw sztucznych”

III miejsce - Piotr Patynowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, “Zalety pozycjonowania multi GNSS z wykorzystaniem niskobudżetowych odbiorników”

Nauka na rzecz lokalnej społeczności

rozprawa doktorska

I miejsce - Sylwia Krzysztofik, Politechnika Łódzka, “Miasto bez końca. Urbanizacja terenów objętych obszarowymi formami ochrony przyrody na wybranych przykładach z okolic Warszawy i Łodzi”

II miejsce - Wiktor Wróblewski, Politechnika Łódzka, “Możliwość tymczasowego zagospodarowania „pustek miejskich’”

III miejsce - Ilona Kamińska, Uniwersytet Gdański, “Oszacowanie wartosci ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej”

praca wieńcząca studia II stopnia bądź studia jednolite magisterskie

I miejsce - Renata Kruk – Kozłowska, Politechnika Białostocka, “Projekt przestrzeni terapeutycznej”

II miejsce - Magdalena Wawrzynowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, “Analizy przestrzenne przejazdów Wrocławskiego Roweru Miejskiego w kontekście zapotrzebowania na rozwój infrastruktury rowerowej”

III miejsce - Michał Kołodziej – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, “Przywracanie zapomnianej historii. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Przedborzu”

praca wieńcząca studia I stopnia

I miejsce - Aneta Wita, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, “Wpływ planowanej inwestycji Kanału Ślaskiego na rozwój gminy Orzesze”

II miejsce - Maria Dubec, Uniwersytet Warszawski, “Przekaz dziedzictwa kulturowego na Łemkowszczyźnie. Na przykładzie działalności instytucji kulturalnych powiatu gorlickiego”

III miejsce - Karolina Rogowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, “Koncepcja rewitalizacji gminy Rejowiec pod kątem rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych”

Parlament Studentów RP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – niezależna organizacja, będąca oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Istnieje od 1995 roku i na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest jedynym ogólnopolskim reprezentantem studentów w Polsce, także na forum międzynarodowym. Swoje cele realizuje poprzez ochronę praw studenta we współpracy z samorządami studenckimi wszystkich uczelni, jednocześnie wspierając ich rozwój. Zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz, w imieniu studentów, przedstawia propozycje właściwym organom i instytucjom. Realizuje szereg projektów studenckich, m.in. Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, szkolenia dla studentów i samorządów studenckich oraz Galę Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl