Koleżanki i koledzy!

Rok akademicki 2019/2020 zapisze się w naszej, studenckiej pamięci jako rok niezwykły. Zwłaszcza wyjątkowy okazał się dla osób, które kończyły pewien etap swojej edukacji. Z tego powodu zapraszamy wszystkie osoby, które obroniły rozprawę doktorską albo pracę dyplomową wieńczącą studia I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie do wzięcia udziału w konkursie.

Jako reprezentanci studentów zdajemy sobie sprawę jak ważny jest odpowiedni rozwój naukowy - zwłaszcza w niezwykłych warunkach obron prowadzonych zdalnie czy utrudnionego dostępu do infrastruktury uczelni warto wyróżnić najlepsze prace. Jeśli pisaliście o innowacyjnych rozwiązaniach wdrażanych do gospodarki, nauce na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym) lub edukacji, nauce czy szkolnictwie wyższym to do 1 listopada możecie wysłać formularz zgłoszeniowy. Kapituła konkursowa na czele której stoi prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypuje laureatów, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zachęcam do zgłoszeń i życzę powodzenia!

Dominik Leżański

Przewodniczący Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

O konkursie

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Zachęcamy osoby, które w tym roku się obroniły, do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodzone zostaną prace licencjackie/inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie z zakresu:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego

Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą: 4 000 zł (I miejsce), 3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce), za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce), 5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce). Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 1 listopada 2020 r.

Wyślij swoje zgłoszenie

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń

Parlament Studentów RP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – niezależna organizacja, będąca oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Istnieje od 1995 roku i na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest jedynym ogólnopolskim reprezentantem studentów w Polsce, także na forum międzynarodowym. Swoje cele realizuje poprzez ochronę praw studenta we współpracy z samorządami studenckimi wszystkich uczelni, jednocześnie wspierając ich rozwój. Zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz, w imieniu studentów, przedstawia propozycje właściwym organom i instytucjom. Realizuje szereg projektów studenckich, m.in. Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, szkolenia dla studentów i samorządów studenckich oraz Galę Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl